Anthony DiMatteo (Sachem North)

Ryan Reyes (Brentwood)

Sean O'Hagan (Sachem North)

Anthony Marino (Sachem North)

Dan Oberlees (Sachem North)

Austin Gatti (Sachem North)

Carlos Aucancella (Brentwood)

Matt Stallone (Sachem North)

Jesse Jelles (Brentwood)

12/18/13

SACHEM NORTH VS.

BRENTWOOD PHOTOS